Arkiv for juli 2011

Studentopptak hausten 2011 på Institutt for geofag

Antall primærsøkereTilboda har nå gått ut til søkarane til bachelorprogramma, med svarfrist 26. juli. På programmet Geofag: Geologi, geofysikk og geografi (GGG) med 60 studieplassar (etter utviding) er det 560 søkarar totalt, av desse 101 fyrstevalg. Her har det gått ut tilbod til 77. På programmet Fysikk, astronomi og meteorologi (FAM) med 85 studieplassar er det 771 søkarar, 120 fyrstevalg – her har det gått ut 130 tilbod. Velkomstmøtet på instituttet for dei nye bachelorstudentane vert 15. august.

Talkjelde: Samordna opptak

Reklame

Kondensasjonsstriper – eit spesielt eksperiment

contrailAt flytrafikk kan påverke klimaet og veret er eit kjent tema i klimaforskninga – det gjeld drivhuseffekkten av CO2-utsleppa, men også verknadene av kondensasjonsstripene (contrails), som kan endre strålingsbalansen både i det kortbølga og langbølga området. Instituttet har vore involvert i forskning rundt dette spørsmålet lenge – mellom anna som medlem av det europeiske Network of Excellence ECATS (Environmentally Compatible Air Transport System), som nå er vidareført som sammenslutningen ECATS International. Når det gjeld kondensasjonsstriper har det springande punktet vore om effekten av dei er auka drivhuseffekt (pga redusert utgåande langbølga stråling) eller redusert drivhuseffekt (pga auka refleksjon av innkomande kortbylgja stråling. Det siste tilskotet til diskusjonen er ein artikkel i Journal of Climatology som analyserer bakketemperaturen i Tyskland i samband med massive allierte bombeangrep under andre verdskrigen. Forfattarane finn at den umiddelbare verknaden er ein temperaturreduksjon. Ein uventa bruk av gamle data, og eit eksperiment som vi får tru ikkje kan gjerast omatt!

Tour de France og geologi

Sur l'oeil du géologueAlle som fylgjer Tour de France på TV kan ikkje unngå å verte slegne av kor variert landskapet er. Touren tek oss gjennom kystflatene, kulturlandskapet og fjellkjedene – Massif Central, Pyreneane og Alpane. Fantastisk turistreklame, og hjå mange reiser det vel også spørsmål om korleis dette landskapet har vorte forma. På heimesidene til touren, letour.fr, finn ein under etappebeskrivelsane også ein kort video for kvar etappe som gejv aktuell informasjon om geologien – «Sur l’oeil du géologue/Through the geologist’s eyes» – laga av BRGM, Frankrikes nasjonale geologi/geofag-institutt. På heimesidene til BRGM er det også ei samla oversikt over etappane og videoane på eit geologisk kart. Fin måte å nå ut til eit stort publikum på!