Posts Tagged 'forskerutdanning'

Dagens disputas – meteorittkrater Ritland

AbdusI dag, 27. mai, disputerar Abdus samad Azad for graden Ph.D. ved Institutt for geofag. Avhandlingen er «Sedimentation in the Ritland Impact Structure, western Norway». Ritlandstrukturen er det nyleg oppdaga meteorittkrateret i Hjelmeland – ca 500 millionar år gamalt og danna av ein meteoritt med 115 m diameter. Krateret er ca 2.4 km i diameter, og det tredje som er funne i Norge når ein også reknar med Mjølnir-krateret i Barentshavet. Strukturen vart stadfesta som nedslagskrater i 2008.

Komité for disputasen er professor Philippe Claeys, Vrije Universiteit Brussel, Dr. Lars Harald Blikra, Åknes nasjonalt senter for fjellskredovervaking og professor Annik M.Myhre frå instituttet. Rettleiarar er professor Henning Dypvik, seniorgeolog Fridtjof Riis, Oljedirektoratet og dr. Elin Kalleson. Les meir om arbeidet til Abdus her.

Prøveforelesninga var «Coarse-grained sedimentation in different geological settings and its palaeoenvironmental significance» – om alle former for masseflytting av grovt materiale.

Reklame

Dagens disputas – hydrologiske modellar

MartinI dag, 21. mai, disputerar Martin Morawietz for graden Ph.D. ved Institutt for geofag. Avhandlingen er «Statistical uncertainty processing for probabilistic streamflow forecasting – Parametric and non-parametric approaches based on an autoregressive error model» – eit sentralt tema innan hydrologisk modellering, og ikkje minst flomvarsling, som jo er eit heitt tema om dagen. Prøveforelesinga «Do different hydrological processes have different model error signatures? Comparing ice-melt-fed, snowmelt-fed and rainfall-fed floods» er ein utfordring – det er ei viktig problemstilling, men det er gjort overraskande lite forsking innan det feltet, så her får kandidaten noko å bryne seg på. Komité for disputasen er Dr. Vazken Andréassian, Hydrosystems and Bioprocesses Research Unit (HBAN), National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (Irstea), Frankrike, Associate Professor Micha Werner, UNESCO-IHE Institute for Water Education/Deltares, Delft, Nederland og professor Bernd Etzelmüller frå instituttet. Rettleiarar er professor Chong-Yu Xu, professor emeritus Lars Gottschalk og professor Lena M. Tallaksen. Les meir om arbeidet til Martin her.

Ein ekstrem studiestad

Endre Før Gjermundsen på feilarbeid på Svalbard under doktorgradsstudietEndre Før Gjermundsen, doktorgradsstipendiat på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Institutt for geofag, har doktorgradsarbeidet sitt på nunatakkar på Svalbard og kva dei kan avsløre om glasiasjonshistoria og klimavariasjonar. Feltarbeidet hans er så spektakulær både når det gjeld lokalitetar og utføring at «Ut i naturen» på NRK sette av ein stor bolk til han i jubileumsprogrammet sitt 18. desember. Innslaget finn du her – start 11 minutt ute i klippet.

Endre disputerar 8. mars ved instituttet, tittel på avhandlinga er «Reconstruction of the Weichselian Ice Sheet in NW and Central Spitsbergen».

Kongens gullmedalje til Geir Moholdt

Geir MoholdtGeir Moholdt får Hans Majestet Kongens gullmedalje for avhandlinga «Elevation change and mass balance of Svalbard glaciers from geodetic data» (”Høydeendring og massebalanse av isbreene på Svalbard beregnet fra geodetiske data”). Moholdt brukte målingar frå ICESat og bakkemålingar for å bestemme romfordelinga av endringane i massebalansen for breane over heile Svalbard, og metodane han utvikla i doktoravhandlinga er sentrale i Nature-artikkelen «Sharply increased mass loss from glaciers and ice caps in the Canadian Arctic Archipelago» Alex S. Gardner, Geir Moholdt, Bert Wouters et al. Geir Moholdt er no postdoktor ved Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego.

Gullmedaljen vert utdelt ved Universitetet sin årsfest 31. august. Les pressemeldinga frå UiO her.

Gratulasjonar til Geir!

Foto: Thorben Dunse

Høgsesong for disputasar

TorborgEin månad ut i året har vi allereide hatt tre doktordisputasar. Fyrst ut var Lars Eivind Augland, med avhandlinga «Intercontinental interactions between Baltica and Laurentia – Terrane identifications and correlations in the Caledonides». sa har vi på løpande band hatt Misganu Debella-Gilo med avhandlinga «Matching of repeat remote sensing images for precise analysis of mass movements» og Torborg Heid over temaet «Deriving glacier surface velocities from repeat optical images». Vi gratulerar dei nye doktorane og rettleiarane deira. For den som vil ha snøgge innføringar i kva som skjer på forskningsfronten i geofaga er prøveforelesningane eit flott tilbod. Prøveforelesningane til desse tre var til dømes: «Exhumation of high grade metamorphic rocks», «Laser scanning in geosciences» og «Remote sensing of changes in surface velocities of Greenland outlet glaciers, and what may be influencing these changes». Og tru meg, desse førelesningane er av høg klasse!

Brear og havnivå

GlaciodynDagens doktordisputas er Chris Nuth som disputerte med avhandlinga «Quantification and interpretation of glacier elevation changes». Prøveforelesinga var «How level is the sea». Chris sitt doktorarbeide er knytta til IPY-prosjektet GLACIODYN, og tek for seg avsmelting på breane på Svalbard, og kor mykje dette betyr for havnivået. Han kombinerar fjernmålingsmetodar og bakkemålingar på nye måtar, og kjem slik fram til både betre estimat for utviklinga av breane på Svalbard, og ny metodikk som kan brukast over heile verda. Meir om arbeide til Chris finn du her.

Vil du fylgje breforskarane våre i felt, så ta ein titt på denne videoen.

Stipendiatpublikasjon på topp

StjernDen mest leste artikkelen i Journal of Geophysical Research – Atmospheres siste veka er Camilla W. Stjern, Andreas Stohl og Jón Egill Kristjánsson: «Have aerosols affected trends in visibility and precipitation in Europe?», publisert 29. januar. Camilla Weum Stjern er doktorgradsstipendiat hjå oss, Andreas Stohl er seniorforskar på NILU og Jón Egill Kristjánsson er professor på instituttet. Det er flott å sjå ein doktorgradskandidat som fyrsteforfattar få så godt tilslag på ein artikkel i eit av dei mest prestisjetunge tidsskrifta innan fagfeltet. Gratulasjonar til alle tre forfatterane!

Disputas og seminar om tørke

Anne Kristina Fleig forsvarar avhandlinga si A study of regional hydrological droughts and related mesoscale hydroclimatological processes in north-western Europe for ph.d.-graden torsdag 27. mai. Prøveforelesinga, Similarities and differences between droughts in humid and dry regions: causes, characteristics and impacts er kl 10:15, og forsvaret kl 13:15, begge i Auditorium I i Geologibygget.

Dagen etter vert det seminar om tørke med opponentane Cintia Uvo, Lunds universitet, og Justin Sheffield, Princeton, frå 10:15 til 12:00, også i Auditorium I. Alle er velkomne!

Ny doktor

Svein OlavDen 6. mai forsvarte Svein Olav Krøgli avhandlinga si, «Automatic extraction of potential impact structures from geospatial data – examples from Finnmark, Northern Norway» for ph.d.-graden. Prøveforelesinga var «Combining terrain analysis with remote sensing in the geosciences: methods and applications». Vi gratulerer Svein Olav og rettleiarane, Henning Dypvik og Bernd Etzelmüller! I høve disputasen er det intervju med Svein Olav i forskning.no – sjå her. Svein Olav tek nå til i ny jobb på Bioforsk.

Disputas

Fredag 7. mai forsvarar Svein Olav Krøgli avhandlinga si «Automatic extraction of potential impact structures from geospatial data – examples from Finnmark, Northern Norway» for graden philosophiae doctor. Prøveforelesning kl 10:15 over oppgjeve tema «Combining terrain analysis with remote sensing in the geosciences: methods and applications», og disputas kl 13:15, alt i Auditorium I, Geologibygget. Meir her.