Posts Tagged 'CO2-lagring'

Kvifor geofag?

Vindkraftverk på Huhnsrück

Dersom du står framfor det viktige valet av studium og framtidig arbeidsfelt, og oppteken av dei store miljøutfordringane i verda i dag bør du sjå på studieretningane i geofag. Her er ei liste over miljøspørsmål der geofaga står sentralt:

  • Klima og klmaendringar
  • Naturfare – flaum, skred, stormar, jordskjelv, vulkanutbrot, tsunami, tørke
  • Naturressursar – mineral, vatn, olje, kol, gass
  • Fornybar energi – vasskraft, vind, sol, hav
  • Vatnressursar og vassdragsforvaltning

I tillegg lærer du å forstå landskapet og kva som har forma det, om hav og atmosfære, om hydrosfære og kryosfære, om jordas historie og jordas indre. Velkomen til geofagstudiet!

Foto: NRS

Reklame

Midtvegsevalueringar for forskingssentra for miljøvenleg energi

På CIENS Toppsenter-opninga var representantane frå Forskningsrådet svært nøgde med gode midtvegsevalueringar for FME-ane. Evalueringa ligg ute på heimesidene til Forskningsrådet, og for Institutt for geofag er det særleg omtalen av FME-SUCCESS som er aktuell, instituttet har ein sentral plass her, med ein hovudnode og Per Aagaard som ein av to vitskaplege leiarar i senteret. Omtalen er svært positiv, eg klypper frå avsnittet om fagleg aktivitet:
The Centre has successfully and in a laudably short time gathered the competence and critical size required to conduct the research work needed to achieve the main objectives and associated subobjective. The results disseminated through scientific publications and international conferences show that the overall quality of the research performed by the Centre is excellent and of high international calibre. The team has been able to focus on the main knowledge gaps related to geological storage of CO2 and take advantage of the existence of Norwegian pilot and demonstration storage projects.

Godt jobba!

Helge reddar klimaet med krystallar

Helge på labbenDagens Næringsliv har i DNtalent-delen av nettavisa si plukka opp spennande resultat frå CO2-lagringsforskninga til instituttet. Helge Hellevang frontar saka, som gjeld krystallvokster av CO2 i geologiske lagringsmiljø. Dette er resultat av eksperimentelt arbeid i SUCCESS – forskningssenter for miljøvenleg energi. Les meir her.

Utgangspunktet for oppslaget i DN er artikkelen på heimesida vår, med den litt meir nøkterne tittelen CO2 danner krystaller

Open dag – studentar in spe

MjølnirDer er ekstra liv på campus i dag, vi har vitjing av elevar frå vidaregåande skular over heile Austlandet. Instituttet deltek med foredrag i vårt nyopppussa bibliotek og stand i idrettsbygningen. Foredraga er:
Elin Kallesson: Meteorittkratere
Camilla Weum Stjern: Forurensning påvirker nedbørsmengden. Kan vi kontrollere regnet?
Brigt Ove Vaage:Geofag: Studier som gir spennende jobber

og ein gjesteforelesning frå IFE:
Tor Bjørnstad: Oljedetektivene – de syngende molekyler

Standen i idrettsbygningen er om CO2-lagring (Helge Hellevang) og metorittkrater (Elin Kallesson).

Vi ynskjer våre framtidige studentar velkomen!

CO2-lagring i Skagerrak

Instituttet, med Per Aagaard som nøkkelperson, er sentral deltakar i eit sammenkobla Climit og InterReg-prosjekt for å kartlegge tilhøva for å lagre CO2 i geologiske formasjonar i Skagerrak. Prosjektet er leia av Tel-Tek i Porsgrunn. Teknisk Ukeblad har oppslag om dette. Meir informasjon finn du på heimesidene til prosjektet.

Ny doktor

JulienDen 23. april forsvarte Julien Declercq avhandlinga si, «Dissolution rates and mechanisms; Experiments on alteration and reactivity of glasses and carbonates» for ph.d.-graden. Prøveforelesinga var «The long and short term Carbon Cycle – with emphasis on CO2 exchange between atmosphere and rocks». Vi gratulerer Julien og rettleiarane, Per Agaard, Eric Oelkers (CNRS/Université Paul Sabatier) og Jens Jahren!

Endeleg SUCCESS

SUCCESS – et forskningssenter for miljøvennlig energi med fokus på langsiktig sikker lagring av CO2

Torsdag 8. april opna SUCCESS – SUbsurface CO2 Storage – Critical Elements and Superior Strategy, senter for miljøvennlig energi (FME) utnemnt av Norgegs forskningsråd for eit år sidan. Lagring av CO2 i grunnen kan verte eit viktig tiltak for å redusert utsleppa av CO2 til atmosfæren globalt. Opningen av senteret markerer at samarbeidet mellom mellom fleire universitet, forskningsinstitusjonar og næringslivsaktørar i Norge de neste 8 årea er formalisert og i gang. Dette er ein lekk i den «nasjonale dugnaden» for å redusere CO2-utsleppa .

Fleire av våre eksisterande prosjekt innan lagring av CO2 i grunnen vil være knytta opp til senteret, slik byggjer senteret vidare på forskninga og undervisninga vår i petroleumsgeologi gjennom 40 år. Vi ynsker professor Per Aagaard som leier satsningsområdet hjå oss lukke til med senteret.

Til heimesida for SUCCESS.