PUBLIKASJONER PÅ NORSK

N.R. Sælthun, 1972: Sommernedbørens arealfordeling i et høyfjellsfelt. Hovedfagsoppgave, 96 pp. Institutt for geofysikk, UiO .

A. Jakhelln & N.R. Sælthun, 1972: Regnmåler M.I.-71. En oppsamlende bakkemåler. Nordisk Hydrologisk Konferanse 1972, Sandefjord 6-8 sept., Bind I, pp 261-266.

N.R. Sælthun, 1973: En studie av sommernedbørens fordeling i et høyfjellsfelt. Vannet i Norden, 1973-1 (30-42).

S.E. Hetager and N.R. Sælthun, 1977: Overvannets kvantitet. In: Overvannsteknologi. Norske sivilingeniørers forening, Oslo.

N.R. Sælthun, 1977: En innføring i hydrologi. Kompendium, 71 pp. Institutt for geofysikk, Oslo.

N.R. Sælthun, 1977: Bøylefoss lokalfelt: tilpassing av hydrologiske prognosemodeller. Prosjektet hydrologiske prognosemodeller, 16 pp+vedl, NVE, Oslo. ISBN 82-554-0222-5.

N.R. Sælthun, 1978: Hydrologiske modeller ved driftsoptimalisering av vannkraftverk. In: Matematiske modellers anvendelse i hydrologi. Nordisk ekspertmøte, Oslo nov 1977. Eds. B. Wingård and Å. Killingtveit. Nordic IHP Report 1. pp 10-17. Norsk hydrologisk komité, Oslo. ISBN 82-7086-025-5.

N.R. Sælthun, 1978: Knappom i Flisavassdraget – tilpassing av hydrologiske modeller. Prosjektet hydrologiske prognosemodeller 38 pp. Hydrologisk avdeling, NVE, Oslo.

N.R. Sælthun, 1978: Urban hydrological modeling and catchment research in Norway. In: Research on urban hydrology. Technical papers in hydrology 2. UNESCO, Paris. ISBN 92-3-101555-9.

N.R. Sælthun, 1978: Ølsjø/Bløytjerns lokalfelt: tilpassing av hydrologiske prognosemodeller. Prosjektet hydrologiske prognosemodeller, 12 pp+vedl, NVE, Oslo. ISBN 82-554-0223-3.

B. Wingård, N.R. Sælthun, S. Aam, & Å. Killingtveit, 1978: Hydrologiske modeller for tilsigsprognoser og kraftverksdrift. NVE, EFI, IVB/NTH, fellesrapport. Oslo/Trondheim.

N.R. Sælthun, 1980: Beregning av uregulert avløp for flommen i Kvina september 1975. 46 pp. Hydrologisk avdeling, NVE, Oslo.

A.J. Carlsen, N.R. Sælthun & B. Wingård, 1981: Inntrykk fra en studietur til Vest-Tyskland og Nederland. Forskningsprosjektet vannressurser og optimaliseringsmetoder, rapport 1/81. 75 pp. Institutt for geofysikk, Universitetet i Oslo.

A.J. Carlsen and N.R. Sælthun, 1982: Inntrykk fra en studietur til Sverige og Østerrike. Forskningsprosjektet vannressurser 1/82. 38 pp. Institutt for geofysikk, Universitetet i Oslo.

A.J. Carlsen, N.R. Sælthun & B. Wingård, 1982: Inntrykk fra en studietur til England. Forskningsprosjektet vannressrurser 2/82. 65 pp. Institutt for geofysikk, Universitetet i Oslo.

N.R. Sælthun, 1982: Konflikter mellom brukerinteresser. I: Vassdragsforvaltningen i Norge – rapport fra seminar. Eds. A. V. Adeler, H. Hedén, and B. Wingård. pp 101-110. Norges vassdrags- og energiverk, Oslo.

J.H. Andersen, T. Hjukse, L.A. Roald & N.R. Sælthun, 1983: Hydrologisk modell for flomberegninger. Rapport 2-83. NVE, Hydrologisk avdeling, Oslo.

N.R. Sælthun, 1984: Nedbør/avløpsmodeller. Status i Norge. In: Anvendelse av hydrologiske modeller i vannbruksplanlegging. Nordisk arbeidsmøte, Vettre konferansesenter juni 1984. Red. Å. Killingtveit. NHP-rapport 6. pp 17-26. Koordineringskomitéen for hydrologi i Norden, Oslo. ISBN 82-554-0403-1.

N. R. Sælthun, 1984: Markvannsparametre i HBV-modellen. I: Aktiviteter på markvannssektoren i Norge. Red. T. Ziegler. Rapport 16. pp 35-41. Norsk hydrologisk komité, Oslo. ISBN 82-554-0387-6.

N.R. Sælthun, 1985: Beregning av Q1000 og PMF. Metoder og modellverktøy. I: Referat fra diskusjonsmøte om ekstrem nedbør og flomberegninger. Vettre, mai 1985. Red. E. Skofteland. VH-notat 8/85. pp 36-56. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, Oslo.

D. Lundquist, L.-E. Petterson, E. Skofteland & N.R. Sælthun, 1986: Beregning av dimensjonerende og påregnelig maksimal flom -retningslinjer. (Calculation of Design Flood and Probable Maximum Flood – Guidelines). 32 pp. Norwegian Water Resources and Energy Administration, V-information 1-86. In Norwegian, with summary in English, Oslo, ISBN 82-554-0447-3.

NVE. 1986: Beregning av dimensjonerende og påregnelig maksimal flom. Retningslinjer. Eds. D. Lundquist, L.-E. Petterson, E. Skofteland & N.R. Sælthun. 32 pp. NVE, V-informasjon 1, Oslo, ISBN 82-554-0447-3.

S. Beldring, E.J. Førland & N.R. Sælthun, 1989: Store flommer – en sammenligning mellom nedbørepisoder og flommer i norske vassdrag. Oppdragsrapport 12-89. 100 pp. Hydrologisk avdeling, NVE/Klimaavdelingen, DNMI, Oslo.

S.L. Lystad, T. Børresen, S. Haldorsen, Ø.A. Tilrem, B. Jakobsen & N.R. Sælthun, 1989: Nasjonal observasjonsnett for markvann – anbefalinger. NVE Notat V05. 53 pp. Norges vassdrags- og energiverk, Oslo.

N.R. Sælthun, 1989: Flomberegninger for Tinnsjø og Møsvatn. NVE, Oppdragsrapport 10-89, Oslo, 1989.

A.H. Erlandsen, M.L. Fossdal, H.O. Ibrekk, O. Lingaas, E. Olaussen, H.F. Sande, N.R. Sælthun & K. Vaskinn, 1990: Plan for utvikling av vassdragssimulator for flerbruksplanlegging og drift av vassdrag. 94 pp. Vassdragsregulantenes forening, Asker.

Å. Killingtveit, N.R. Sælthun, B. Sæther, S. Taksdal & R. von Hirsch, 1990: Programmet HBV-modellen. NHL Rapport STF60 A90033. Trondheim, Norsk Hydroteknisk Laboratorium.

L.A. Roald & N.R. Sælthun, 1990: Landtidsvariasjon av avløpet i Norge. VHD-notat 9/90. 25 pp. Norges Vassdrags- og Energiverk, Oslo.

N.R. Sælthun, J. Bogen, M.H. Flood, T. Laumann, L.A. Roald, A.M. Tvede & B. Wold, 1990: Klimaendringer og vannressurser. Bidrag til Den interdepartementale klimautredningen. NVE Publikasjon V 30. 104 pp. Norges vassdrags- og energiverk, Oslo. ISBN 82-410-0085-5.

N.R. Sælthun, 1990: Modellverktøy. In: Vassdragsforskning mot år 2015. Red. P. E. Faugli. NVE Publikasjon V26. pp 185-196. Norges vassdrags- og energiverk, Oslo. ISBN 82-410-0080-4.

J. Røynstrand & N.R. Sælthun, 1992: ER-model version 1.0 for the Modular Interactive River System Simulator (MIRSS). EFI Technical Report F3951. Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt, Trondheim. ISBN 82-594-4016-8.

N.R. Sælthun, 1992: Klimaendringer, vann og økosystemer. In: Overvåkning av økologiske effekter av klimaendringer, referat fra seminar i Trondheim 1. og 2. oktober 1992. Red. A. Hannisdal & K. Simensen. DN-notat 1992-8. pp 18-24. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim..

M.L. Fossdal & N R. Sælthun, 1993: Energiplanleggingsmodeller – klimaendringer. Energy Planning Models – Climate Change. Eds. M. L. Fossdal and N. R. Sælthun. 141 pp. NVE Publikasjon 08, Oslo, ISBN 82-410-0193-2.

N.R. Sælthun, 1996: Hydrologi. I: Anvendt vassdragsforskning – en analyse av fremtidige behov. Rapport fra et seminar på Hell 20. og 21. november 1995. Red. E. Skarbøvik and P. E. Faugli. NVE Publikasjon 04 1996. pp 31-39. Norges vassdrags- og energiverk, Oslo. ISBN 82-410-0258-0.

N.R. Sælthun, O.E. Tveito, T.E. Bønsnes & L. Roald, 1997: Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag. Red. N.R. Sælthun. NVE Rapport 14. 81 pp. Norges vassdrags- og energiverk, Oslo.

N.R. Sælthun, 1999: Flommer, flomsikring og miljø – konflikt eller konsensus? Hydra-rapport Mi06, 50 pp. Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo. ISBN 82-410-0427-3

N.R. Sælthun & O. Lindholm, 1999: Forurensningsproblemer i og fra tettsteder i forbindelse med flom. Hydra-rapport T05, 31 pp. Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo. ISBN 82-410-0427-3.

N.R. Sælthun, 1999: Hydrologiske vurderinger i forbindelse med uttak av drikkevann fra Eikeren. NIVA-rapport OR-4071, 17 pp. ISBN 82-577-3676-7.

T. Tjomsland, N.R. Sælthun & D. Berge, 1999: Eikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold. Endret mønster for høy og lav vannstand, og risiko for økt erosjon og utrasing i Eikeren og Vestfosselva/Loselva. NIVA-rapport OR-4149, 22 pp. ISBN 82-577-3761-5.

D. Berge, L. Lien, G. Holtan, T. Tjomsland & N.R. Sælthun, 1999: Eikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold og nedre Buskerud. Betydning for vannføring, fisk og dyreliv, samt uttak av irrigasjonsvann i Vestfosselva og Loselva. NIVA-rapport OR-4146, 26 pp. ISBN 82-577-3758-5.

I. Krasovskaia, L. Gottschalk, N.R. Sælthun & H. Berg, 2000: Kampen mot vannet: risikovurderinger og handlingsvalg blant lokale beslutningstakere og publikum. Hydra-rapport R04, 76 pp. Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo. ISBN 82-410-0426-5.

N.R. Sælthun, S.E. Kristensen, H. Berg, A. Voksø, L. Gottschalk, I. Krasovskaia, H.O. Eggestad, M. Skoglund & M. Wathne, 2000: Økonomisk risikoanalyse for flommer. Hydra-rapport R03, 148 pp. Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo. ISBN 82-410-0425-7.

N.R. Sælthun, 2000: Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk. NIVA-rapport OR-4210, 11 pp. ISBN 82-577-3830-1.

D. Berge, L. Lien, G. Holtan, T. Tjomsland, N.R. Sælthun & 2002: Eikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold og nedre Buskerud. Betydning for vannføring, fisk og dyreliv, samt uttak av irrigasjonsvann i Vestfosselva og Loselva. NIVA-rapport OR-4507, 30 pp. ISBN 82-577-4158-2.

D. Berge, T. Tjomsland & N.R. Sælthun, 2002: Eikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold og nedre Buskerud. Endret mønster for høy og lav vannstand, og risiko for økt erosjon og utrasing i Eikeren og Vestfosselva/Loselva. NIVA-rapport OR-4504, 24 pp. ISBN 82-577-4155-8.

N.R. Sælthun, 2002: Eikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold og nedre Buskerud. Hydrologiske simuleringer og vurderinger. NIVA-rapport OR-4508, 60 pp. ISBN 82-577-4159-0.

Reklame

0 Svar to “Norske publikasjoner”  1. Kommenter innlegget

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: