Arkiv for august 2009

NTVAs Ærespris for 2009 til Knut Bjørlykke

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, har vedtatt å tildele NTVAs Ærespris 2009 til professor Knut Bjørlykke, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, for hans forskning innen sedimentologi og petroleumsgeologi.

Les meir her.

Prisen vert utdelt ved NTVAs Teknologiforum 2009 i Trondheim 9. september. Vi gratulerer!

Reklame

Kjappe realfagjenter!

Melding frå fakultetet:
Kvinnene som fullførte doktorgrad i realfag ved Universitetet i Oslo i 2008, kom i mål rundt ett år før gutta.
Meir i forskning.no.

Bachelorseremoni 8. september

Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet inviterer for andre gong til diplomseremoni for studentar med avlagt bachelorgrad. Seremonien er 8. september i Gamle festsal, oppmøte i Frokostkjelleren kl 16:20. Det er godt oppmøte frå FAM, men ingen påmeldte frå GGG. Skulle nokon nokon angre seg, er det mogeleg med etterpåmelding (bindande!) til kristine.jossang@matnat.uio.no til og med 1. september. Dette er ein spesialservice for trege geofagstudentar …

Meir om tilstellinga finn du her.

Instituttseminar hausten 2009

Det er eit sakn etter fagsosiale møtestader på instituttet. Ei av årsakene er at dei faglege instituttseminara i stor grad er avløyst av avdelingsseminar. Desse er både viktige og nyttige, men dei fremjar ikkje kontakt på tvers av avdelingsgrensene. I haust vil vi derfor arrangere fagleg instituttseminar (ikke strategiar og slikt – det held vi utanfor) kvar fyrste fredag i månedan kl 14:15, med sosialt samvær etterpå (frå kl 15). Seminara flyttest utover i månaden ved kollisjon med disputasar o.l. Ansvaret for det faglege innhaldet går på omgang mellom avdelingane. Turnusen ut året er:

4. september: MetOs
9. oktober (avvikande dato pga haustferien): PEGG
6. november: MHN
4. desember: TPG

Natgeo innleier vårsemesteret 15. januar.
Det fyrste foredraget er på plass: 4. september: Jón Egill Kristjánsson: Polare lavtrykk

Masteropptaket

Frå studieadministrasjonen har vi fått fylgjande mellombels tal for masteropptaket i haust. Tala i parantes er kvinner

Geophysics: 5
Geology: 9 (4)
Meteorology and oceanography: 9 (4)
Environmental Geology and Geohazards: 11 (7)
Physical Geography, Hydrology and Geomatics: 13 (4)
Petroleum geology and Petroleum Geophysics: 17 (2)

Tilsaman 64, av desse 21 kvinner

Ny Kopinor-avtale

Det er no forhandla fram ein utvidelse av UiO sin avtale med Kopinor om kopiering av opphavsverna material.  Det nye i denne avtalen er at de no er tillete å digitalisere materialet (det er kanskje ikkje kjent for alle at dette ikkje har vore tillete tidlegare). Nokre punkt frå avtalen:

  • Forhåndsdefinert pensum kan framleis berre distribuerast på papir
  • Tilleggsstoff kan leggast distribuerast på email og leggast ut på Classfronter, men ikkje i opne internettsider.
  • UiO har lisensavtale med dei fleste tidsskrift som vert utgitt i digital fom – desse kan distribuerast digitalt (men ikkje på opne internettsider.)

Som ein hovedregel kan altså ikkje opphavsverna material leggast ut på semestersidene til kursa våre («vortex-sidene»), dersom dei er opne. Bruk fronter!

Meir om avtalen.

Arbeidsplikt for postdoktorar og studentar

Praktisering av arbeidsplikt for stipendiatar og postdoktorar har vore nokså varierande på instituttet, og dette har ført med seg både uklare arbeidstilhøve for dei det gjeld, og ikkje-optimal utnytting av den viktige ressursen dette er. Vi har laga forslag til retningslinjer for arbeidsplikta, og også eit utkast til arbeidsplan. Kommenter gjerne her, eller på email til instituttleiar.

Skulejobb som leiartrening?

Enkelte har vel fått med seg at StatoilHydro og Oslo kommune etablerar eit samarbeid om undervisningsstyrking i utsette skular. Opplegget går ut på å rekruttere flinke realfag-masterar til å få pedagogisk etterutdanning ved «Teach First» og undervise to år i ungdomsskulen. StatoilHydro ser på si side på dette som leiarutvikling, og tilbyr jobbintervju mm etter endt periode. Dette er i utgangspunktet eit engelsk opplegg, «Teach First», utvikla for å støtte svake skular i utsette område. Meir om saka i DN. Det mest banebrytande i saka er kanskje at det fokuserar på lærararen som leiar(emne). Kanskje noko for våre studentar også – ikkje minst for dei som ikkje er geologar.

Kraftig jordskjelv i Norskehavet

Det var klokka 08:35 torsdag morgen eit jordskjelv til 6,1 på Richters skala i Norskehavet, rmellom Bjørnøya og Jan Mayen

Det melder US Geological Survey torsdag 20/8.

Nye master-studentar

Vi har i dag teke i mot 64 nye masterstudentar, eit av dei største masterkulla vi har hatt. Velkommen skal dei vere!